५ वे अधिवेशन, औरंगाबाद

शेतकरी संघटनेचे ५ वे अधिवेशन, औरंगाबाद

२९,३०,३१ ऑक्टोंबर १९९३

शेतकरी संघटना

Aurangabad Adhiweshan

शरद जोशी

shetkari Sanghatana

Sharad Joshi

adhiweshan

शेतकरी संघटना

Shetkari Sanghatana

Shetkari

Farmer

सामना

Samna